Secretària

Maria Marín Fernández: Secretària de Suport Castellar-SM. Professora d’educació primària jubilada, des de fa anys actua com a voluntària a l’associació.

El seu càrrec, Secretària: S’encarrega de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans socials, expedir les certificacions i testimonis que corresponguin i tenir al dia el llibre d’actes i el del registre de socis de l’associació.